Jumat, 14 September 2012

Hadis tentang hubungan wanita dan laki-laki • “Sesungguhnya, apabila seorang suami memandang
  isterinya (dengan kasih & sayang) dan isterinya juga
  memandang suaminya (dengan kasih & sayang), maka
  Allah akan memandang keduanya dengan pandangan kasih &
  sayang. Dan apabila seorang suami memegangi jemari
  isterinya (dengan kasih & sayang) maka berjatuhanlah
  dosa-dosa dari segala jemari keduanya” (HR. Abu Sa’id)
 • “Shalat 2 rakaat yang diamalkan orang yang sudah
  berkeluarga lebih baik, daripada 70 rakaat yang
  diamalkan oleh jejaka (atau perawan)” (HR. Ibnu Ady
  dalam kitab Al Kamil dari Abu Hurairah)
 • “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia
  menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu
  sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
  kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan
  sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
  terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (Ar-Ruum
  21)
 • “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara
  kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba
  sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang
  perempuan. JIKA MEREKA MISKIN ALLAH AKAN MENGKAYAKAN
  MEREKA DENGAN KARUNIANYA. Dan Allah Maha Luas
  (pemberianNya) dan Maha Mengetahui.”
  (An Nuur 32)
 • “Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan,
  supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (Adz Dzariyaat
  49)
 • “Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu
  perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk” (Al-Isra
  32)
 • “Dialah yang menciptakan kalian dari satu orang,
  kemudian darinya Dia menciptakan istrinya, agar
  menjadi cocok dan tenteram kepadanya” (Al-A’raf 189)
 • “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang
  keji, dan laki-laki yang keji adalah buat
  wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang
  baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki
  yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)”
  (An-Nur 26)
 • “Berikanlah mahar (mas kawin) kepada wanita (yang kamu
  nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan” ( An
  Nisaa : 4)
 • “Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka,
  bukan golonganku” (HR. Ibnu Majah, dari Aisyah r.a.)
 • “Empat macam diantara sunnah-sunnah para Rasul yaitu :
  berkasih sayang, memakai wewangian, bersiwak dan
  menikah” (HR. Tirmidzi)
 • “Janganlah seorang laki-laki berdua-duan (khalwat)
  dengan seorang perempuan, karena pihak ketiga adalah
  syaithan” (HR. Abu Dawud)
 • “Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang
  telah mampu untuk kawin, maka hendaklah dia menikah.
  Karena dengan menikah itu lebih dapat menundukkan
  pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa
  yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena
  sesungguhnya puasa itu bisa menjadi perisai baginya”
  (HR. Bukhori-Muslim)
 • “Janganlah seorang laki-laki dan wanita berkhalwat,
  sebab syaithan menemaninya. Janganlah salah seorang di
  antara kita berkhalwat, kecuali wanita itu disertai
  mahramnya” (HR. Imam Bukhari dan Iman Muslim dari
  Abdullah Ibnu Abbas ra).
 • “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir,
  hendaklah tidak melakukan khalwat dengan seorang
  wanita yang tidak disertai mahramnya, karena
  sesungguhnya yang ketiga adalah syetan” (Al Hadits)
 • “Dunia ini dijadikan Allah penuh perhiasan, dan
  sebaik-baik perhiasan hidup adalah istri yang
  sholihah” (HR. Muslim)
 • “Jika datang (melamar) kepadamu orang yang engkau
  senangi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia
  (dengan putrimu). Jika kamu tidak menerima
  (lamaran)-nya niscaya terjadi malapetaka di bumi dan
  kerusakan yang luas” ( H.R. At-Turmidzi)
 • “Barang siapa yang diberi istri yang sholihah oleh
  Allah, berarti telah ditolong oleh-Nya pada separuh
  agamanya. Oleh karena itu, hendaknya ia bertaqwa pada
  separuh yang lain” (HR. Al-Hakim dan At-Thohawi)
 • “Jadilah istri yang terbaik. Sebaik-baiknya istri,
  apabila dipandang suaminya menyenangkan, bila
  diperintah ia taat, bila suami tidak ada, ia jaga
  harta suaminya dan ia jaga kehormatan dirinya” (Al
  Hadits)
 • “Tiga golongan yang berhak ditolong oleh Allah : 1.
  Orang yang berjihad / berperang di jalan Allah. 2.
  Budak yang menebus dirinya dari tuannya. 3. Pemuda / i
  yang menikah karena mau menjauhkan dirinya dari yang
  haram” (HR. Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim)
 • “Wahai generasi muda! Bila diantaramu sudah mampu
  menikah hendaklah ia nikah, karena mata akan lebih
  terjaga, kemaluan akan lebih terpelihara”
  (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud)
 • “Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang
  mampu beranak. Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu
  sebagai umat yang terbanyak” (HR. Abu Dawud)
 • “Saling menikahlah kamu, saling membuat keturunanlah
  kamu, dan perbanyaklah (keturunan). Sesungguhnya aku
  bangga dengan banyaknya jumlahmu di tengah
  umat yang lain” (HR. Abdurrazak dan Baihaqi)
 • “Seburuk-buruk kalian, adalah yang tidak menikah, dan
  sehina-hina mayat kalian, adalah yang tidak menikah”
  (HR. Bukhari)
 • “Diantara kamu semua yang paling buruk adalah yang
  hidup membujang, dan kematian kamu semua yang paling
  hina adalah kematian orang yang memilih hidup
  membujang” (HR. Abu Ya¡Â?la dan Thabrani)
 • “Dari Anas, Rasulullah SAW. pernah bersabda : Barang
  siapa mau bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih
  lagi suci, maka kawinkanlah dengan perempuan
  terhormat” (HR. Ibnu Majah,dhaif)
 • “Rasulullah SAW bersabda : Kawinkanlah orang-orang
  yang masih sendirian diantaramu. Sesungguhnya, Allah
  akan memperbaiki akhlak, meluaskan rezeki, dan
  menambah keluhuran mereka” (Al Hadits)
 • “Barangsiapa yang menikahkan (putrinya) karena silau
  akan kekayaan lelaki meskipun buruk agama dan
  akhlaknya, maka tidak akan pernah pernikahan itu
  dibarakahi-Nya, Siapa yang menikahi seorang wanita
  karena kedudukannya, Allah akan menambahkan kehinaan kepadanya,
  Siapa yang menikahinya karena kekayaan, Allah hanya akan
  memberinya kemiskinan, Siapa yang menikahi wanita
  karena bagus nasabnya, Allah akan menambahkan
  kerendahan padanya, Namun siapa yang menikah hanya
  karena ingin menjaga pandangan dan nafsunya
  atau karena ingin mempererat kasih sayang, Allah
  senantiasa memberi barakah dan menambah kebarakahan
  itu padanya” (HR. Thabrani)
 • “Janganlah kamu menikahi wanita karena kecantikannya,
  mungkin saja kecantikan itu membuatmu hina. Jangan
  kamu menikahi wanita karena harta / tahtanya mungkin
  saja harta / tahtanya membuatmu melampaui batas. Akan
  tetapi nikahilah wanita karena agamanya. Sebab,
  seorang budak wanita yang shaleh, meskipun buruk
  wajahnya adalah lebih utama” (HR. Ibnu Majah)
 • “Dari Jabir r.a., Sesungguhnya Nabi SAW. telah
  bersabda : Sesungguhnya perempuan itu dinikahi orang
  karena agamanya, kedudukan, hartanya, dan
  kecantikannya ; maka pilihlah yang beragama” (HR.
  Muslim dan Tirmidzi)
 • “Wanita yang paling agung barakahnya, adalah yang
  paling ringan maharnya” (HR. Ahmad, Al Hakim, Al
  Baihaqi dengan sanad yang shahih)
 • “Jangan mempermahal nilai mahar. Sesungguhnya kalau
  lelaki itu mulia di dunia dan takwa di sisi Allah,
  maka Rasulullah sendiri yang akan menjadi
  wali pernikahannya.” (HR. Ashhabus Sunan)
 • “Sesungguhnya berkah nikah yang besar ialah yang
  sederhana belanjanya (maharnya)” (HR. Ahmad)
 • “Dari Anas, dia berkata : ” Abu Thalhah menikahi Ummu
  Sulaim dengan mahar berupa keIslamannya” (Ditakhrij
  dari An Nasa’i)
 • “Adakanlah perayaan sekalipun hanya memotong seekor
  kambing.” (HR. Bukhari dan Muslim)
 • “Rasulullah Saw melarang laki-laki yang menolak kawin (sebagai alasan)
  untuk beralih kepada ibadah melulu.” (HR. Bukhari)
 • “Sesungguhnya dunia seluruhnya adalah benda (perhiasan)
  dan sebaik-baik benda (perhiasan) adalah wanita (isteri) yang sholehah”. (HR. Muslim)
 • “Rasulullah Saw bersabda kepada Ali Ra: “Hai Ali, ada tiga perkara yang janganlah
  kamu tunda-tunda pelaksanaannya, yaitu shalat apabila tiba waktunya,
  jenazah bila sudah siap penguburannya, dan wanita (gadis atau janda)
  bila menemukan laki-laki sepadan yang meminangnya.” (HR. Ahmad)
 • “Seorang janda yang akan dinikahi harus diajak bermusyawarah
  dan bila seorang gadis maka harus seijinnya (persetujuannya),
  dan tanda persetujuan seorang gadis ialah
  diam (ketika ditanya). “(HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah)
 • “Kawinilah gadis-gadis, sesungguhnya mereka lebih sedap mulutnya
  dan lebih banyak melahirkan serta lebih rela
  menerima (pemberian) yang sedikit.”(HR. Ath-Thabrani)
 • “Janganlah seorang isteri memuji-muji wanita lain di hadapan
  suaminya sehingga terbayang bagi suaminya seolah-olah dia
  melihat wanita itu.” (HR. Bukhari)
 • “Seorang isteri yang ketika suaminya wafat meridhoinya maka
  dia (isteri itu) akan masuk surga. “(HR. Al Hakim dan Tirmidzi)
 • “Hak suami atas isteri ialah tidak menjauhi tempat tidur suami
  dan memperlakukannya dengan benar dan jujur, mentaati perintahnya
  dan tidak ke luar (meninggalkan) rumah kecuali dengan ijin suaminya,
  tidak memasukkan ke rumahnya orang-orang
  yang tidak disukai suaminya. “(HR. Ath-Thabrani)
 • “Tidak sah puasa (puasa sunah) seorang wanita yang suaminya
  ada di rumah, kecuali dengan seijin suaminya. “(Mutafaq’alaih)
 • “Tidak dibenarkan manusia sujud kepada manusia, dan
  kalau dibenarkan manusia sujud kepada manusia, aku akan
  memerintahkan wanita sujud kepada suaminya karena
  besarnya jasa (hak) suami terhadap isterinya.”(HR. Ahmad)
 • “Apabila di antara kamu ada yang bersenggama dengan isterinya
  hendaknya lakukanlah dengan kesungguhan hati. Apabila selesai
  hajatnya sebelum selesai isterinya, hendaklah dia sabar menunggu
  sampai isterinya selesai hajatnya. “(HR. Abu Ya’la)
 • “Apabila seorang di antara kamu menggauli isterinya,
  janganlah menghinggapinya seperti burung
  yang bertengger sebentar lalu pergi. “(HR. Aththusi)
 • “Seburuk-buruk kedudukan seseorang di sisi Allah pada
  hari kiamat ialah orang yang menggauli isterinya dan isterinya
  menggaulinya dengan cara terbuka lalu suaminya mengungkapkan
  rahasia isterinya kepada orang lain. “(HR. Muslim)
 • “Sesungguhnya wanita seumpama tulang rusuk yang bengkok.
  Bila kamu membiarkannya (bengkok) kamu memperoleh
  manfaatnya dan bila kamu berusaha meluruskannya
  maka kamu mematahkannya. “(HR. Ath-Thahawi)
 • “Talak (perceraian) adalah suatu yang halal yang
  paling dibenci Allah. “(HR. Abu Dawud dan Ahmad)
 • “Ada tiga perkara yang kesungguhannya adalah kesungguhan (serius)
  dan guraunya (main-main) adalah kesungguhan (serius), yaitu perceraian,
  nikah dan rujuk. “(HR. Abu Hanifah)
 • “Apabila suami mengajak isterinya (bersenggama) lalu isterinya
  menolak melayaninya dan suami sepanjang malam jengkel
  maka (isteri) dilaknat malaikat sampai pagi. “(Mutafaq’alaih)
 • “Allah tidak akan melihat (memperhatikan) seorang lelaki yang
  menyetubuhi laki-laki lain (homoseks) atau yang
  menyetubuhi isteri pada duburnya. “(HR. Tirmidzi)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar